Sútaž

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE O DARČEKOVÉ POUKAZY

 

1. USPORIADATEĽ SÚŤAŽE

 
Usporiadateľom tejto súťaže je spoločnosť OPTIKA RUBÍN s.r.o.,Paulínska 9/502 917 01 Trnava, IČO 47131560, DIČ 2023761267
IČ DPH SK202376126
(ďalej len „Usporiadateľ“).
 
 

2. PODMIENKY ÚČASTI

 

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, s plnou spôsobilosťou na právne úkony, ktorá súhlasí s podmienkami. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.
Do súťaže sa môže zapojiť ktorýkoľvek súčasný alebo nový fanúšik Facebook stránky spoločnosti s názvom Optika RUBÍN na odkaze Optika Rubin starší ako 18 rokov s plnou spôsobilosťou na právne úkony, ktorý súhlasí s podmienkami súťaže. Podmienkou výhry je správne odpovedanie na súťažnú otázku. Účasťou v súťaži každý súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s pravidlami danej súťaže. Každý účasťník sa zároveň zaväzuje dodržiavať pravidlá súťaže.

3. TRVANIE SÚŤAŽE

Súťaž o darčekové poukazy je časovo limitovaná a prebieha od 14.11.2021 do 30.11.2021 vrátane. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s trvaním a konaním súťaže.
 
 

4. VÝHERNÁ CENA

Usporiadateľ súťaže sa zaväzuje do 30 dní odovzdať výhercom nasledujúce ceny:

2x darčekový poukaz v hodnote 50€

5. OSOBNÉ ÚDAJE

 

Účasťou v súťaži dáva každý súťažiaci súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, ktoré súťažiaci poskytol za účelom realizácie súťaže, jeho účasti v súťaži.

Spracovanie údajov sa riadi Zásadami spracovania a ochrany osobných údajov, ktoré boli sprístupnené taktiež na webstránke https://optikarubin.sk/ochrana-osobnych-udajov/

6. ŽREBOVANIE, VYHLÁSENIE VÝHERCOV A INFORMOVANIE VÝHERCOV A PREVZATIE VÝHRY

 

Žrebovanie súťaže sa uskutoční dňa 30.11.2021 a bude prebiehať pod dohľadom 2 osôb určených Usporiadateľom.

Výhercovi bude Cena odovzdaná spôsobom, ktorý si dohodne Usporiadateľ s Výhercom po jeho kontaktovaní prostredníctvom správy na Facebooku.

Výherca bude o výhre informovaný písomne do správy na Facebook profilovej stránke.

Výhercovia budú zverejnený aj prostredníctvom sociálnej siete Facebook na Facebookovej stránke Usporiadateľa v rozsahu krstné meno výhercu.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané Ceny boli splnené, alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru Cien.

Ak výherca do siedmych dní od prvého kontaktovania neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava náhradník.

Náhradník je vyžrebovaný ihneď po tom, čo Usporiadateľ zistil, že výherca neprejavil súhlas s nadobudnutím výhry, vzdal sa výhry, odoprel súhlas, resp. nesplnil inú podmienku podľa týchto pravidiel, a to obdobným spôsobom ako pri prvom žrebovaní Víťaza.

Ak nastane rovnaká situácia aj pri prvom náhradníkovi, výhru získava náhradník vyžrebovaný v druhom poradí a postupne až náhradník v dvadsiatom poradí.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ustanovenia týchto podmienok súťaže sa stávajú platnými a účinnými dňom ich zverejnenia na internetovej stránke https://www.optikarubin.sk

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania.  Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ zverejní na internetovej stránke https://www.facebook.com/optikarubin. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými súťažiacimi v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.

Výherca nemá právny nárok na výmenu Ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie. Súťažiaci berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platných právnych predpisov vymáhať súdnou cestou.

Zapojením sa do súťaže vyjadrujú súťažiaci svoj súhlas riadiť sa týmito podmienkami súťaže.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 14.11.2021.